Ilya Zhbannikov

Ilya Zhbannikov, Ph.D.
Biostatistician III
Office: 332 North Building
Phone: 919-681-8659
Email address: ilya.zhbannikov@duke.edu